0

مشاوره بازاریابی

تلاش آژانس تبلیغات و مارکتینگ آوانگار در درجه نخست مشاوره حرفه ای به دارندگان کسب و کار برای حرکت در مسیر صحیح می باشد. آوانگار آمادگی دارد تا با مشاوره بازاریابی تخصصی تجارت شما را از دیدگاه مشتریان بازنمایی کند تا شما از نیاز ها و خواسته های ارضا نشده مشتریان آگاهی یافته و برای رفع آن برنامه ریزی کنید. شما پس از مشاوره قادر خواهید بود تفکرات سیستماتیک بازاریابی را در سازمان نهادینه کرده و اهداف بازاریابی خود را به روشنی برای سازمان تان تبـیـین کنید و نوعی از بازاریابی اثر بخش را برای افزایش فروش و کسب سهم بیشتری از بازار را به کار گیرید. تحقیق، مطالعه، برنامه ریزی و سپس اجرا یک برنامه بازاریابی با یک مشاوره حرفه ای تکمیل می شود و این کاری است که ما متخصص آن هستیم.

فرآیند مشاوره بازاریابی در آوانگار:

1- ارزیابی وضعیت موجود و انجام تحقیقات

 • طراحی مدل های تحقیقات بازار و تحقیقات بازاریابی
 • بررسی فعالیتهای بازاریابی صورت گرفته توسط سازمان تاکنون

2- طراحی و تدوین استراتژی و برنامه بازاریابی

 • طراحی ، ایجاد و تعریف سیستم بازاریابی و پیاده سازی آن
 • بررسی محیط های توسعه بازار و ارائه پیشنهادات کسب سهم بازار
 • بخش بندی، تعیین هدف و جایگاه یابی
 • تعیین ملاک های مناسب بخش بندی بازار
 • گزینش بخش های جذاب بازار برای ورود
 • تدوین استراتژی های رقابتی در برنامه بازاریابی

3- پیاده سازی، نظارت و اجرای برنامه

 • تدوین برنامه های پیشبرد فروش براساس آمیخته بازاریابی
 • فرآیند تحقیقات بازار و تحقیقات بازاریابی
 • اصول قیمت گذاری و مدیریت قیمت ها در بازار
 • تشریح انواع کانال ها و مدل های توزیع
 • جایگاه تبلیغات در مدیریت ترویج
 • روش های تهیه بانک های اطلاعاتی مفید
 • آموزش بازاریابی به پرسنل سازمان
 • تشکیل ، هدایت و نظارت بر عملکرد تیم بازاریابی
 • مکانیزم ایده پردازی بازاریابی