سازه ۱۷

کد 1

ابعاد سازه

10in5

نوع چاپ

banner

محل نصب

khoramshahr
75%
75%
سبسبس

Progress Pie Title

75%
75%

Progress Pie Title

استرابورد ۱۲ متری حدفاصل میدان کوی بهروز تا میدان ظفر (میدان پمپ بنزین) – سازه پنجم

این سازه تا 17 رزرو می باشد.
روزها
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
این سازه جهت رزرو آزاد می باشد.
روزها
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
این سازه آزاد می باشد.
17
ثبت درخواست رزرو سازه