سازه ۳۲

کد 32
بلوار معلم

ابعاد سازه

5*10

نوع چاپ

بنر

محل نصب

abadan
75%
75%
سبسبس

Progress Pie Title

75%
75%

Progress Pie Title

میدان مجسمه روبه روی مدرسه رازی ابتدای مسیر منتهی به بلوار شاپور

این سازه تا 1401/05/30 رزرو می باشد.
روزها
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
این سازه جهت رزرو آزاد می باشد.
روزها
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
این سازه آزاد می باشد.
1401/05/30
ثبت درخواست رزرو سازه
1661040000