سازه ۳۴

کد 34
بلوار معلم

ابعاد سازه

3*2

نوع چاپ

بنر

محل نصب

abadan
75%
75%
سبسبس

Progress Pie Title

75%
75%

Progress Pie Title

سه راه دهداری ورودی خیابان دهداری

این سازه تا 1401/10/02 رزرو می باشد.
روزها
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
این سازه جهت رزرو آزاد می باشد.
1401/10/02
ثبت درخواست رزرو سازه
1671753600