سازه ۴۰

کد 40
بلوار معلم

ابعاد سازه

3*2

نوع چاپ

بنر

محل نصب

abadan
75%
75%
سبسبس

Progress Pie Title

75%
75%

Progress Pie Title

بلوار معلم روبه روی بلوار دبستان (مسیر برگشت)

این سازه تا 1402/02/13 رزرو می باشد.
روزها
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
این سازه جهت رزرو آزاد می باشد.
1402/02/13
ثبت درخواست رزرو سازه
1683072000