سازه ۴۲

کد 42
4 راه ته لنجی

ابعاد سازه

3*2

نوع چاپ

فلکس

محل نصب

abadan
75%
75%
سبسبس

Progress Pie Title

75%
75%

Progress Pie Title

چهار راه ته لنجی

روزها
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
این سازه جهت رزرو آزاد می باشد.
ثبت درخواست رزرو سازه